factors of diseases

ข้อมูลจากการสำรวจของ  The U.S. Centers for Disease Control and Prevention พบว่า 53% ของการเจ็บป่วยของคนเราเกิดจากการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน

ชีวิตในโลกยุคปัจจุบันมีแต่ความรีบร้อนและขาดการดูแลสุขภาพที่ดี ทั้งนี้ เพราะทุกคนมุ่งสนใจแต่การทำงาน และทำหนักขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งบางครั้งก็ไม่รู้ว่าสุขภาพเป็นอย่างไร จะมารู้ตัวอีกทีก็ต่อเมื่อมีอาการผิดปกติ เช่น อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ มีไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูงเป็นต้น ซึ่งเท่ากับว่าเราละเลยไม่ได้ดูแลและป้องกันตัวเราเองจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ   ด้วยเหตุนี้ คนจำนวนมากจึงหันกลับมาคิดและดูแลตนเองแบบองค์รวมทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ที่รู้จักในชื่อ สุขภาพองค์รวมหรือ holistic health นั่นเอง

กระบวนทัศน์ต่อการมองชีวิตและสุขภาพในแนวสุขภาพแบบองค์รวม มองสุขภาพเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทั้งชีวิต มากกว่าการเน้นแค่ความเจ็บป่วยหรือการจัดการส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย โดยจะพิจารณาที่ "ตัวคนทั้งคน" ความเกี่ยวเนื่องของร่างกาย จิตใจ วิญญาณ รวมถึงปัจจัยทางสังคม สิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนคนนั้น

Share Your Valuable Views

Watch Our Video

MORE FAVORITE CHOICES

flexibleWebDesign purchase validation
ติดตาม
     สุขภาพทางเลือก
     เกี่ยวกับเรา
     เครื่องมือสุขภาพ
 .
facebook 16  Facebook กัวซา รู้จักศูนย์เรียนรู้ iLife
ตลาดสุขภาพทางเลือก
twitter 16  Twitter การกดจุด รู้จัก iLifeMarket
วีดีโอเกี่ยวกับสุขภาพ
pinterest 16  Pinterest การกดจุดสะท้อนเท้า ผู้บริหาร iLife รูปภาพเกี่ยวกับสุขภาพ
youtube 16  Youtube แมคโครไบโอติกส์ โครงานสวนสมุนไพร ห้องสมุดออนไลน์
flickr 16  Flickr อโรมาเธอราปี เว็บในเครือ ฐานข้อมูลสมุนไพร
  โฮมิโอพาธี ติดต่อ iLife งานวิจัยสมุนไพร
การแกว่งแขน สิทธิประโยชน์สมาชิก ถามตอบเกี่ยวกับสมุนไพร
โยคะ
สมัครสมาชิก - ฟรี ระบบอีเลินนิ่ง
สมาธิบำบัด เครื่องมือตรวจสุขภาพ
ปัสสาวะบำบัด เครื่องมือสุขภาพทั้งหมด
พลังบำบัด
สุขภาพทางเลือกทั้งหมด