ใบมะยม
Sunday, 09 September 2012

Hits : 588

คำถาม

ใบมะยมมีสารที่สามารถรักษาโรคเบาหวานได้หรือไม่ค่ะ

วันที่และเวลาที่ถาม :

23/3/2555 10:55:00

คำตอบ

จากการสืบค้น ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับฤทธิ์รักษาเบาหวานของมะยม

แต่พบข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ลดน้ำตาลน้ำตาลในเลือดของหนูแรทเพศผู้ทั้งที่เป็นเบาหวานและไม่เป็นเบาหวาน โดยการป้อนสารสกัดน้ำใบมะยมให้แก่หนูขนาด 2 4 และ 8 กรัม/กิโลกรัมของน้ำหนักตัว ทำการเก็บเลือด และวัดระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากป้อนสารสกัดที่เวลา 15 30 และ 40 นาที ซึ่งไม่พบการเปลี่ยนแปลงค่าเลือดแต่อย่างใดเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม แสดงให้เห็นว่าสารสกัดน้ำใบมะยมไม่มีฤทธิ์ในการลดระดับน้ำตาลในเลือด
  

หน่วยงานผู้จัดทำ

หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนศรีอยุธยา พญาไท กทม. 10400

Tel. 0-2644-8677-91 ต่อ 5305, 5316

Share Your Valuable Views

Watch Our Video

MORE FAVORITE CHOICES

flexibleWebDesign purchase validation
ติดตาม
     สุขภาพทางเลือก
     เกี่ยวกับเรา
     เครื่องมือสุขภาพ
 .
facebook 16  Facebook กัวซา รู้จักศูนย์เรียนรู้ iLife
ตลาดสุขภาพทางเลือก
twitter 16  Twitter การกดจุด รู้จัก iLifeMarket
วีดีโอเกี่ยวกับสุขภาพ
pinterest 16  Pinterest การกดจุดสะท้อนเท้า ผู้บริหาร iLife รูปภาพเกี่ยวกับสุขภาพ
youtube 16  Youtube แมคโครไบโอติกส์ โครงานสวนสมุนไพร ห้องสมุดออนไลน์
flickr 16  Flickr อโรมาเธอราปี เว็บในเครือ ฐานข้อมูลสมุนไพร
  โฮมิโอพาธี ติดต่อ iLife งานวิจัยสมุนไพร
การแกว่งแขน สิทธิประโยชน์สมาชิก ถามตอบเกี่ยวกับสมุนไพร
โยคะ
สมัครสมาชิก - ฟรี ระบบอีเลินนิ่ง
สมาธิบำบัด เครื่องมือตรวจสุขภาพ
ปัสสาวะบำบัด เครื่องมือสุขภาพทั้งหมด
พลังบำบัด
สุขภาพทางเลือกทั้งหมด